UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

PROCENA FIZIČKE AKTIVNOSTI

Međunarodni upitnici o fizičkoj aktivnosti (eng. International Physical Activity Questionnaires (IPAQ)) se koriste u cilju dobijanja uporedivih procena fizičke aktivnosti na internacionalnom nivou. Postoje dve verzije ovog upitnika. Kraća verzija je odgovarajuća za nacionalna i regionalna anketiranja, dok duža verzija obezbeđuje detaljnije informacije i često se koristi u istraživačkom radu ili za različite evaluacione svrhe.

Opterećenost javnih zdravstvenih sistema posledicama sedentarnog životnog stila prisutnog kod sve većeg broja građana prepoznat je u mnogim državama, ali sve do skorije, procena zastupljenosti fizičke aktivnosti nije istraživana na jedan uniforman i sistemski način. Upitnici su najosetljiviji instrumenti za merenje fizičke aktivnosti u velikim uzorcima. Međutim, prisutnost velikog broja upitnika ne obezbeđuje komparaciju između različitih istraživanja i država.

U odgovoru na globalnu potrebu za validnim i uporedivim merama fizičke aktivnosti unutar i između država, IPAQ upitnik je razvijen za potrebe razvoja sistema anketiranja i kao vodič politikama usmerenim na unapređenje fizičke aktivnosti povezane sa zdravljem u različitim životnim okvirima.

IPAQ DUŽA I KRAĆA VERZIJA

IPAQ upitnik procenjuje fizičku aktivnost u različitim životnim domenima:

• Fizička aktivnost u slobodnom vremenu

• Kućni poslovi i baštenski radovi

• Fizička aktivnost na poslu

• Fizička aktivnost tokom transporta

Kraća verzija IPAQ upitnika sadrži pitanja o tri specifična tipa aktivnosti izvršena u 4 navedena domena. Specifični tipovi aktivnosti koji se procenjuju jesu šetnja, umereno intenzivne aktivnosti i visoko intenzivne aktivnosti. Pitanja u kraćoj verziji IPAQ upitnika su struktuirana da obezbede odvojene rezultate za šetnju, umereno intenzivnu aktivnost i visoko intenzivnu aktivnost. Sabiranje ukupnog rezultata u kraćoj verziji upitnika zahteva sabiranje vremena (u minutima) i frekvenciju (u danima) šetnje, umereno intenzivne aktivnosti i visoko intenzivne aktivnosti. Specifične procene u različitim domenima ne mogu biti obezbeđene.

Sa druge strane duža verzija IPAQ upitnika sadrži pitanja o specifičnim tipovima aktivnosti koje se sprovode posebno u svakom domenu. Pitanja su struktuirana da obezbede rezultate posebno za svaki od 4 navedena domena i posebno za šetnju, umereno intenzivnu aktivnost i visoko intenzivnu aktivnost. Sabiranje ukupnog rezultata u dužoj verziji upitnika zahteva sabiranje vremena (u minutima) i frekvenciju (u danima) za sve tipove aktivnosti u svim domenima. Specifični rezultati za svaki domen su mogući.

PROTOKOL ZA BODOVANJE UPITNIKA

Tri nivoa fizičke aktivnosti su preporučene kod osoba starijim od 18 godina.

Kategorija 1: Nizak nivo fizičke aktivnosti

Ovo je najniži nivo fizičke aktivnosti. One osobe koje ne zadovoljavaju kriterijume za drugu i treću kategoriju se smatraju da imaju nizak nivo fizičke aktivnosti, odnosno da su nedovoljno fizički aktivne.

Kategorija 2: Umereni nivo fizičke aktivnosti

Ispunjavanje bilo kojeg od sledeća 3 kriterijuma:

• 3 ili više dana visoko intenzivne aktivnosti najmanje 20 minuta dnevno, ili

• 5 ili više dana umereno intenzivne fizičke aktivnosti ili 30 minuta šetnje svaki dan, ili

• 5 ili više dana kombinacije šetnje, umereno ili visoko intenzivne aktivnosti prilikom kojih se akumulira najmanje 600 MET-minuta nedeljno

Kategorija 3: Visoki nivo fizičke aktivnosti

Ispunjavanje bilo kojeg od sledeća 2 kriterijuma:

• Visoko intenzivne aktivnosti najmanje 3 dana nedeljno i akumulacija najmanje 1500 MET-minuta nedeljno ili

• 7 ili više dana bilo koje kombinacije šetnje, umereno ili visoko intenzivne aktivnosti prilikom kojih se akumulira najmanje 3000 MET-minuta nedeljno

Dva nivoa fizičke aktivnosti su preporučene kod osoba mlađim od 18 godina

Kategorija 1: Nedovoljan nivo fizičke aktivnosti

Osobe koje ne zadovoljavaju kriterijume za drugu kategoriju se smatraju da imaju nedovoljan nivo fizičke aktivnosti, odnosno da nisu u dovoljnoj meri fizički aktivne.

Kategorija 2: Dovoljan nivo fizičke aktivnosti

Ispunjavanje bilo kojeg od sledeći kriterijuma:

• 7 dana nedeljno umereno ili visoko intenzivne aktivnosti najmanje 60 minuta dnevno

FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE IZVRŠENOG RADA U MET-MINUT/ NEDELJNO

Metodologija za izračunavanje obima fizičke aktivnosti MET-minut/ nedeljno predlaže 3 nivoa intenziteta fizičke aktivnosti

• Šetnja – 3.3 METa

• Umereno intenzivna aktivnost – 4 METa

• Visoko intenzivna aktivnost – 8 METa

Ukupan obim fizičke aktivnosti može se izračunati množenjem sledećih varijabli: MET nivo x minuti tokom kojih se obavlja određena fizička aktivnost x broj određenih fizičkih aktivnosti nedeljno.

PRAVILA U OBRADI PODATAKA

Pre standardnih metoda izračunavanja određenih skorova, potrebno je izvršiti standardne metode za čišćenje određenih polja. Korišćenje različitih pristupa može smanjiti mogućnost za komparaciju podataka. U cilju što tačnijih komparacija predložena su sledeća pravila.

ČIŠĆENJE PODATAKA

• Bilo koje vreme koje se upisuje u satima i minutima trebalo bi pretvoriti u minute.

• Da bi se obezbedilo da se odgovori sata i minuta ne pomešaju, vrednosti 15, 30, 45, 60, 90 koje su upisane u sate treba prebaciti u kolonu minuta.

• U nekim slučajevima vreme može biti napisano kao ukupno nedeljno. Ove podatke treba podeliti sa 7.

• Odgovore sa ne znam, ili oni koji nisu upisani treba ukloniti iz daljih analiza.

IZBACIVANJE AUTLAJERA

Sve slučajeve kod kojih ukupni rezultat šetnje, umereno intenzivnih aktivnosti i visoko intenzivnih aktivnosti je veći od 960 minuta (16 h) treba izbaciti iz dalje analize. Pretpostavka za ovo izbacivanje je da svaka osoba prosečno spava 8 časova.

Samo vrednosti 10 i više minuta aktivnosti treba uključiti u računanje ukupnog vremena. Razlog za to su naučni dokazi koji sugerišu da samo epizode aktivnosti duže od 10 minuta su potrebne da bi se ostvarili zdravstveni benefiti. Vrednosti ispod 10 minuta treba računati kao nula. Preporučuje se da sve vrednosti koje.

PRAVILO SKRAĆIVANJA PODATKA

Ovo pravilo normalizuje distribuciju nivoa aktivnosti koja je obično zakrivljena u podacima velikih populacija i uzoraka. U cilju skraćivanja podataka preporučuje se da sve vremenske varijable (šetnja, umeren i visok intenzitet) koje prelaze 3 sata ili budu skraćene na 180 minuta. Ovo pravilo ograničava maksimum 21 čas aktivnosti za svaku kategoriju.

Upitnik se može preuzeti OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.