UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

IZVEŠTAJ EVALUACIJE ZDRAVIH OBRAZACA PONAŠANJA UDRUŽENIH SA DUGOGODIŠNJIM ZDRAVLJEM KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Razvoj Sistema kontinuiranog praćenja stanovništva započeto je u okviru projekta Aktivni mladi za zdraviji život - zdravlje, životni stilovi i fizička forma mladih finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Prvo u nizu istraživanja sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 2814 učenika srednjih škola na teritoriji grada Beograda. Cilj istraživanja se odnosio na ispitivanje povezanosti između redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i stepena fizičke forme sa zdravstvenim stanjem mladih. Pored opsežne serije terenskih testova za procenu fizičke forme, promenjeni su i standardizovani upitnici kojima je procenjen nivo fizičke aktivnosti, obrazac nutritivnih navika kao i drugi obrasci ponašanja povezani sa zdravljem. Istraživanje je realizovano u periodu od avgusta do decembra 2015. godine.

Najvažniji rezultati ukazuju na neadekvatan nivo fizičke forme povezane sa zdravljem (60 % mladića i čak 87 % devojaka se nalaze ispod preporučenih vrednosti) i nedovoljnu dnevnu fizičku aktivnost (56 % mladića i čak 75 % devojaka ne ispunjavaju minimalni preporučeni obim). Iako rezultati ukazuju na relativno dobru uhranjenost mladih, prisutne su loše nutritivne navike mladih u Srbiji (čak 83 % mladih unosi nedovoljno povrća i voća, preko 50% dosoljava). Na kraju, prilikom ispitivanja zastupljenosti zdravih životnih obrazaca ponašanja kod učenika srednjih škola dobijeni su prilično zabrinjavajući podaci. Samo 2 % mladića i ispod 1 % devojaka poseduje poželjan životni profil koji je u ovom istraživanju podrazumevao da učenik zadovoljava minimalne standarde u pogledu fizičke forme, dnevne fizičke aktivnosti, uhranjenosti, unosa voća i povrća i dosoljavanja hrane.

Sažimajući sve dobijene nalaze, generalni trend pokazuje pogoršanje gotovo svih aspekata životnih stilova sa uzrastom, bez obzira da li se radi o fizičke formi, navikama u ishrani ili konzumiranju cigareta i alkohola, osim kada se radi o gojaznosti gde je prisutan stabilan trend u svim uzrastima. Takođe, učenici imaju nešto bolje pokazatelje životnog stila od učenica.

Kompletan izveštaj možete preuzeti OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.